پركاربرد ترین اوزان شعر فارسی

[box type=”shadow”]پركاربرد ترین اوزان شعر فارسی

اوزان شعر فارسی بر سه نوع است: الف- اوزانی كه شاعران به آن ها شعر سروده اند و تعداد آن ها بیشتر از250 تاست ب- اوزانی كه عروضیان خود برای آن ها شعری به عنوان مثال آورده اند.ج-اوزانی كه مثال برای آنها آورده نشده است.[/box]
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

اوزان دوری

[box type=”shadow”]اوزان دوری

وزن دوری یا متناوب ، وزنی است كه هر مصراع آن از دو قسمت تشكیل می شود و قسمت دوم، تكرار قسمت اول است. به عبارت دیگر، در وزن دوری، هر نیم مصرع در حكم یك مصراع می باشد ، مانند وزن شعر زیر كه مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن است: بار غمت -UU-/می كشم -U-/ وز همه عا -UU-/ لم خوشم-U-

كه هر مفتعلن فاعلن گر چه نیم مصراع است اما حكم یك مصراع را دارد.
[/box]
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

اوزان شعر رسمی

[box type=”shadow”]اوزان شعر رسمی

اوزان شعر رسمی خود بر دو گونه است:

الف) اوزانی كه مبتنی بر نظم وتساوی هجاها در هر مصراع شعر است و همه ی اشعار فارسی جز معدودی مستزاد و بحر تحویل تا زمان نیما یوشیج در این اوزان سروده شده است.[/box]
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

وزن شعر فارسی

[box type=”shadow”]وزن شعر فارسی

منبع : هفتاد سخن، جلد اول (شعر و هنر)، بهار ١۳٦۷
دکتر پرویز ناتل خانلری

وزن شعر در زبان فارسی، مانند زبان های عربی، سانسکریت، یونانی و لاتین بر پایه ی کمیت صداهای ادا شده قرار دارد.[/box]
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

عروض و وزن در شعر فارسی

[box type=”shadow”]عروض و وزن شعر فارسی

تدوین : آریا ادیب
( منبع : http://aryaadib.blogfa.com )

شعر را سخنی موزون و با قافیه خوانده اند و منطقیان نیز اگر چه معتقدند كه شعر سخنی خیال انگیز است، اما وجود وزن یا وزن و قافیه را برای شعر ضروری دانسته اند. حتا خواجه نصیرالدین توسی وزن را به دلیل خیال انگیز بودن، از فصل های ذاتی شعر دانسته است. اصولن شعر همیشه نزد مردم موزون بوده و تنها در سده ی اخیر، شعرهای بی وزن نیز سروده شده است. شعرهای بی وزن گرچه خیال انگیز هم باشند، اما شور و فسون اشعار موزون را ندارند.[/box]
ادامه مطلب …0 می پسندی؟