چشمهایت همه چیز من است

[box type=”shadow”]چشمهایت همه چیز من است …

وبوته ی خیس چشمانت در نگاهم ریشه دواند و من افریده شدم . میان فاصله ی

غمگین چشمانمان … .

و تو برای من عزیز ترین خواهی بود ؛

و خواهم نوشت از شب خاموش چشمانت و آواز حزن انگیز نگاهت را زیر لب

زمزمه خواهم کرد .[/box]
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم