تعبیر خواب افلیج – Lame dream interpretation

تعبیر خواب افیون

محمدبن سیرین گوید: دیدن افیون به خواب ، دلیل بر غم و اندیشه و خوردن وی، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت نماید.

۲ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانه شما نیز نفوذ خواهد یافت .
ادامه مطلب …

4 ازانتخابت متشکرم!