تعبیر خواب ثروت-Dream Interpretation wealth

تعبیر خواب ثروت ۱ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، ادامه مطلب …

1 بی نهایت سپاسگزارم

تعبیر خواب ثبت کردن -Submit Dream Interpretation

تعبیر خواب ثبت کردن
۱ـ اگر خواب ببینید کسی نام شما را در دفتر ثبت می کند ، نشانه آن است که کاری را به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند .
ادامه مطلب …

2 ازانتخابت متشکرم!

تعبیر خواب ثبت اختراع -Dream Interpretation patent

تعبیر خواب ثبت اختراع
۱ـ اگر خواب ببینید حق ثبت و امتیاز اختراع خود را محفوظ می دارید ، علامت آن است که در انجام هر کاری دقیق و کوشا خواهید بود . ادامه مطلب …

1 بی نهایت سپاسگزارم