جذام در خواب دیدن

تعبیر خواب جذام
جذام
۱ـ اگر خواب ببینید به جذام مبتلا شده اید ، علامت آن است که در اثر ابتلا به بیماری ، تمامی ثروت خود را از دست می دهید .
ادامه مطلب …

0 می پسندی؟

جزع (مهره یمانی) در خواب دیدن

تعبیر خواب جزع

به معنی مهره یمانی است و درخواب ، زنی بود مختلف حال و پراکندگی احوال و موالی زاده. اگر بیند جزع داشت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتیم بخواهد. اگر بیند جزع او ضایع شد، دلیل که زنش بمیرد، یا طلاق دهد.
ادامه مطلب …

0 می پسندی؟

جرز(پایه ی ساختمان) در خواب دیدن

تعبیر خواب جرز

جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است برای ایجاد و تشکیل، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم را دارد و این بستگی پیدا می کند به نیت خودتان و شغل و حرفه ای که دارید.
ادامه مطلب …

1 بی نهایت سپاسگزارم

جستن( پیدا کردن) در خواب دیدن

تعبیر خواب جستن پیدا کردن
جستن
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که از جائی می جست، دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود.
ادامه مطلب …

1 بی نهایت سپاسگزارم

جشن شادی در خواب دیدن

تعبیر خواب جشن شادی
۱ـ دیدن جشنی در خواب ، نشانه آن است که برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند کشید . ادامه مطلب …

0 می پسندی؟

جهود شدن را درخواب دیدن

تعبیر خواب جهود شدن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند جهود شد، دلیل که بر راه بدعت بود و جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد.
ادامه مطلب …

0 می پسندی؟