ذره بین در خواب دیدن

تعبیر خواب ذره بین
۱ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می کنید ،
نشانه آن است که توانایی به ثمر رساندن کاری را از دست خواهید داد .
ادامه مطلب …

1 بی نهایت سپاسگزارم

ذکر در خواب دیدن

تعبیر خواب ذکر

محمدبن سیرین گوید:بزرگیِ قضیب، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکیِ وی، دلیل بر حقارت و کم نامی وی.
ادامه مطلب …

0 می پسندی؟

ذَکَر(نرینگی) در خواب دیدن

تعبیر

حضرت دانیال گوید: قضیب در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود. اگر بیند که او را دو قضیب است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگی در میان مردم.
ادامه مطلب …

0 می پسندی؟