رطوبت ( نم)

تعبیر خواب
لوک اویتنهاو می گوید :
رطوبت : بیماری

اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده، دلیل که از دنیا برود و بعضی از معبران گویند:رضوان در خواب ، دلیل است که با خزینه دار سلطان او را صحبت افتد، زیرا که رضوان خازن بهشت است.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

رستخیز در خواب دیدن

تعبیر خواب رستخیز

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلائی و آفتی رسد، اگر اهل آن دیار مظلوم باشند، حق تعالی ایشان را بر ظالم نصرت دهد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟