زولبیا در خواب دیدن

تعبیر خواب زولبیا

زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد. اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد اما زود رفع می شود. خوردن زولبیا نیز همین تعبیر را دارد.
ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!

زین در خواب دیدن

تعبیر خواب زین

زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خود را تامین می نمایید ولی برخی از معبران نوشته اند که زین همسر است که البته این درست نیست چرا که در دنیای امروز مرد آن چنان تسلطی بر زن ندارد که زن به صورت زین در خواب متجلی شود.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

زهره در خواب دیدن

تعبیر خواب زهره

محمدبن سیرین گوید: زهره مردم را اگر کسی به خواب بیند که می خورد، دلیل که خشم مردم فرو خورد. اگر بیند که زهره ددان میخورد، دلیل که بدخوی و خشمناک شود و سازگاری نکند. جابرمغربی گوید: اگر بیند تن او به زهره مردمان آلوده شد، دلیل که آزار مردم جوید. اگر بیند تنش به زهره چهارپایان آلوده شد، دلیل که لباسِ حرام پوشد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

زیره در خواب دیدن

تعبیر خواب زیره
زیره
محمدبن سیرین گوید: زیره به خواب ، به طعم، چون ترش باشد و میل به شیرینی دارد، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران باشد، دلیل بر بیماری کند. اما خوردن زیره باج درخواب ، دلیل بر خصومت و غم کند.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

زیلو در خواب دیدن

تعبیر خواب زیلو
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم.
به زبان دیگر زیلوی ما کار ماست. زندگی ما است و ما یملک ما و چون گشوده و گسترده باشد خواب می گوید کار با مراد پیش می رود و زندگی به دل خواه جریان می یابد و بر آن چه داریم و گرد آورده ایم مسلط می باشیم.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟