زیر شیروانی در خواب دیدن

تعبیر خواب زیر شیروانی
زیر شیروانی
لوک اویتنهاو می گوید :
زیر شیروانی : مشکلاتی ازسر شما رد خواهد شد

۲ـ اگر خواب ببینید با متروی زیرزمینی به جایی می روید ، علامت آن است که وارد معامله ای می شوید که باعث ناراحتی و اندوهگین شدن شما خواهد گشت .
ادامه مطلب …0 می پسندی؟