سرای(خانه) در خواب دیدن

تعبیر خواب

حضرت دانیال گوید: اگر بیند در سرای بیگانه شد و هیچکس را نشناخت و در آنجا مردگان دید، دلیل که آن سرای آخرت بود و وقت اجل وی رسیده بود، اگر بیند در آنجا شد و بیرون آمد، دلیل که بیمار شود و نزدیک هلاک بود و شفا یابد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

تعبیر خواب سبزه-Brunette Dream Interpretation

تعبیر خواب سبزه

سبزه در خواب های ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است و چنانچه ببینیم سبزه را از زمین می کنیم و می خوریم و آن سبزه طعم و مزه خوبی دارد نعمت است و پول و همه چیزهایی که به زندگی، رنگ و حال و هوای دلپذیری می بخشند و جلوه و جلای خوبتری می دهند.
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم