صلیب در خواب دیدن

تعبیر خواب صلیب
۱ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانه گرفتاری است . سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید . ۲ـ اگر خواب ببینید کسی صلیب بر دوش حمل می کند ، نشانه آن است که مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه کمک کنید .
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

صنج زدن در خواب دیدن

تعبیر خواب صنج زدن

دیدن صنج زدن درخواب ، دلیل بر چیزی مکروه بود و کلامی باطل که بشنود. اگر بیند که با صنج چنگ و ای و چغانه زد، دلیل معصیت است. اگر بیند که صنج را بشکست، دلیل است که از دروغ گفتن توبه کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صنج زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: خبرمکروه. دوم: کلام باطل. سوم: متاع دنیا. چهارم: غم و اندیشه.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

صورت حساب در خواب دیدن

تعبیر خواب صورت حساب
صورتحساب
۱ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت کنید ، معنایش این است که در وضعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت و امکان دارد برای آزادی خود متوسل به قانون شوید .
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

صندل در خواب دیدن

تعبیر خواب صندل

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که صندل داشت، دلیل است که مردم مدح و ثنای او گویند. اگر بیند که صندل سفید داشت، دلیل که از بزرگی منفعت بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صندل به خواب بر سه وجه است. اول: ثنا و آفرین. دوم: خیرو برکت. سوم: جاه و حرمت.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟