صنوبر در خواب دیدن

تعبیر خواب صنوبر

معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند. ابن سیرین نوشته مردی است بد دین که نه دنیا دارد و نه آخرت ولی مولف نفایس الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نیکو سرشت و فرزند باشد
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

صدقه دادن درخواب دیدن

تعبیر خواب صدقه دادن

معبران را در این خلاف است.
محمدبن سیرین گوید: اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد. اگر بیند پادشاه صدقه داد، دلیل که عدل او به همه کس رسد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟