صراط درخواب دیدن

تعبیر خواب صراط

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بر صراط ایستاده بود، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از صراط بگذشت، دلیل که از بلائی بزرگ ایمن شود.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟