طویله در خواب دیدن

تعبیر خواب طویله
اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آماده ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی است و اگر طویله را تهی از حیوانات و غله ببینید ، تعبیر ی درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد .
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

طنز و شوخی در خواب دیدن

تعبیر خواب طنزوشوخی
۱ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می کنید ، نشانه آن است که با رفتاری نشاط آور وحرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب خواهید کرد
ادامه مطلب …0 می پسندی؟