ظرف در خواب دیدن

[box type=”shadow”]ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانه آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد .[/box]
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم