عطر درخواب دیدن

تعبیر خواب عطر

عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خواب تان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

در خواب دیدن-Censer in a dream.

تعبیر خواب عودسوز

محمدبن سیرین گوید: دیدن عود سوز به خواب ، دلیل غلام یا کنیزک بود. اگر بیند عودسوز داشت، دلیل که غلام یا کنیزک به دست آورد. اگر بیند عودسوز را بکشت، دلیل که غلام یا کنیزک بمیرد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟