غالیه در خواب دیدن-Perfume in a dream

تعبیر خواب غالیه

محمدبن سیرین گوید: دیدن غالیه به خواب ، دلیل ادب و ناموری بود. اگر بیند غالیه بر کسی مالید، دلیل که آن کس از او ادب و فرهنگ آموزد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن غالیه به خواب ،دلیل حج بود و بعضی گویند، دلیل بر مالی بود که از مهتری به وی رسد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

غرابه در خواب دیدن-Ghrabh the Dreaming

تعبیر خواب غرابه

غرابه شیشه ای است بزرگ و شکم دار با دهانه ای تنگ که در آن مایعات را انبار می کردند و نگه می داشتند که اکنون با وجود ظروف پلاستیکی نه مورد مصرف دارد و نه ساخته می شود.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

غبار در خواب دیدن-Dreaming in the Dust

تعبیر خواب غبار

غبار یا گرد را مال اندک و قلیل تعبیر کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا جائی نشسته بود که آن شیئی به شما تعلق داشت به قدر آن غبار چیزی به دست می آورید. مثلا مال یا پول نقد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

غش کردن در خواب دیدن-Dreaming a fainting on

تعبیر خواب غش کردن
غش کردن
۱ـ اگر خواب ببینید غش میکنید ، علامت آن است که یکیاز اعضایخانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردیکه دور از شما زندگیمیکند خبرهاییناخوشایند خواهید شنید .
ادامه مطلب …0 می پسندی؟