مرد یا زن مسن در خواب دیدن

مرد یا زن مسن
دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است که اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نکنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرد پیر، دلیل بود بر خیر مکروه.
لوک اویتنهاو می گوید :
مرد
ریشو: خشم
مرد شاخدار : ناراحتی بزرگ
مرد پیر : زندگی طولانی
مرد چاق : لحظه های شیرین
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.
ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!