میش در خواب دیدن

تعبیر خواب میش

دیدن میش درخواب ، دلیل بر زنی بود کریمه یا مردی بزرگ. اگر دید میشی داشت، دلیل که از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند پوست از میش جدا کرد، دلیل که بر شخصی غالب شود و مالش بستاند.
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

میکاییل در خواب دیدن

تعبیر خواب میکاییل
ابن سیرین گوید : اگر کسی میکائیل را در خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که بر دشمنان ظفر یابد وبه همه مرادها برسد و اگر وی را به خلاف این بیند دلیل کند که اندوهی بدو رسد و اگر بیند که میکائیل چیزی به او عطا کرد . ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!