موزه در خواب دیدن

تعبیر خواب موزه

حضرت دانیال گوید: دیدن موزه در خواب به زمستان، دلیل خیر بود و تابستان، دلیل غم و اندوه است و اما معبران را در تاویل موزه خلاف است. محمدبن سیرین گوید: دیدن موزه در خواب چون با خود سلیح داشت، دلیل که دشمن از او متفکر شود.
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

مورچه – مور در خواب دیدن

تعبیر خواب
مورچه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم