هویج در خواب دیدن

تعبیر خواب هویج

۱ـ دیدن هویج در خواب ، نشانه سلامت و سعادت است .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانه آن است که در سن پایین ازدواج می کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .
ادامه مطلب …