دیدن کرم در خواب

[box type=”shadow”]منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. [/box]
ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!

کاخ در خواب دیدن

[box type=”shadow”]آنلی بیتون میگوید :

۱- اگر خواب ببینید در تالارهای کاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می کنید ، نشانه آن است که امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد و مقام جدیدی به عهده خواهید گرفت .
[/box]
ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!