تعبیر خواب گوی

تعبیر خواب گوی

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد،دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامی بیند گوی زد، دلیل که با کسی خصومت نماید. جابرمغربی گوید: گوی زدن درخواب ، سپاهی را نیکو است و غیرسپاهی را بد بود.
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم