یاسمن در خواب دیدن

تعبیر خواب یاسمن
یاسمن
محمدبن سیرین گوید: یاسمن درخواب ، اگر به وقت دید فرزندی بود مقبل و بریدن آن غم است. اگر بیند کسی بدو داد، میان ایشان جدائی افتد و درخت یاسمن، زنی بود توانگر و بد. اگر بیند که یاسمن سفید بود زنی بود خوب فرجام.

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم