درباره شهرخمارلو

تبدیل روستای خمارلو مرکز بخش خداآفرین از توابع شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی به شهر خمارلو

‌تبدیل روستای خمارلو مرکز بخش خداآفرین از توابع شهرستان
کلیبر استان آذربایجان شرقی به شهر خمارلو
۱۳۷۷٫۰۲٫۳۰ – .۱۹۶۹۷ت۱۸۹۳۵‌هـ – ۱۳۷۷٫۰۳٫۳۱ – ۱۶۵
وزارت کشور

ادامه مطلب …0 می پسندی؟