درباره شهریامچی

یام و یامچی در سفرنامه مارکوپولو( بخش دوم)

یام و یامچی در سفرنامه مارکوپولو( بخش دوم)
تحقیق و پژوهش : علی میرزامحمدی
دانشجوی سال آخر دکتری جامعه شناسی
________________________________________
اشاره
در بخش اول این مقاله اشاره کردیم که مارکو پولو یک تاجر و جهانگرد ونیزی در قرن سیزدهم میلادی توصیف بسیار دقیقی از سیستم یام به ما داده است که می تواند به ما کمک کند تاریخ یام و یامچی را با دقت بیشتری بررسی کنیم.در بخش دوم مقاله ما توصیف ماکوپولو را از سیستم یام و همچنین دیزج های اطراف آن و افرادی که به عنوان مردان یام ( دوندگان و پیکهای سریع السیر) فعالیت داشتند در یکجا تقدیم دوستان می کنیم.
علی میرزامحمدی ادامه مطلب …0 می پسندی؟