درباره شهربوکان-About bvkan

بوکان شهری باستانی با قدمت ۳ هزار ساله
بوکان در حدود ۳ هزار سال قبل به نام ایزیرتو پایتخت تمدن ماننایی بود و آثار این تمدن بسیار هنرمندانه و قابل توجه است و نمونه‌هایی از آثار به تاراج رفته‌اش در موزه‌های جهان از قبیل موزه توکیو و موزه ارومیه دیده می‌شود. ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم