درباره شهر قره‌ ضیاءالدین

قره‌ضیاءالدین شهری است در بخش مرکزی شهرستان چایپاره استان آذربایجان غربی ایران است، زبان اهالی شهر ترکی آذربایجانی است.

قسمت‌های قره ضیاءالدین امروزی ترکیبی از روستاهای میرزا کندی، آوک و حاچا می‌باشد که در حال حاضر اراضی مربوطه به آوک به آوک یرلری و مزارع مربوط به حاچا به حاچا یرلری معروف هستند.

محتویات [نهفتن]
۱ نام‌های منطقه
۲ آثار تاریخی منطقه چایپاره
۳ پانویس
۴ منابع
نام‌های منطقه ادامه مطلب …3 ازانتخابت متشکرم!