پیامک به زبان فرانسه ۵-۵ SMS French

در این پست تعدادی اس ام اس و پیامک فرانسوی با معنی فارسی با موضوع فلسفی و عرفانی آورده شده است.

Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. Allais Alphonse

غیرممکن است سنم را به شما بگویم زیرا هر لحظه عوض می شود . اله الفونز

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

پیامک به زبان فرانسه ۴-۴ SMS French

Moque-toi d’une mauvaise réputation. Crains une bonne que tu ne pourrais pas soutenir . Robert Bresson

شهرت بد را مسخره کن. بترس از شهرت خوبی که نتوانی حمایت کنی . ربرت برسون

La pluie est le battement de la vie. Orod le grand

بارش باران تپش زندگی و مهربانی است . ارد بزرگ

Le silence est nécessaire à la musique mais ne fait pas partie de la musique. Elle s’appuie dessus . Robert Bresson

سکوت برای موزیک لازم است ولی جزو موزیک نیست ।به موزیک تکیه می کند . ربرت برسون

Nouveauté n’est pas originalité ni modernité . Robert Bresson

نواوری ابتکارو تجدد نیست . ربرت برسون

Dieu personnel, dieu grégaire, dieu de ceux qui croient, Existe donc afin que je puisse te haïr ! . Fernando Pessoa

خدا ی شخصی ، خدای کسانی که باوردارند، وجود دارد برای اینکه از تو بیزار شوم . فرناندو پسوآ

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

پیامک به زبان فرانسه ۳-۳ SMS French

Le ciel n’est bleu que par convention, mais rouge en réalité. Alberto Giacometti

اسمان بطور قراردادی آبی است ولی در واقع قرمزاست . آلبرتو ژیاکومتی

La prospérité est le lien de l’amour . William Shakespeare

موفقیت با عشق ارتباط مستقیم دارد . ویلیام شکسپیر

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

پیامک به زبان فرانسه ۲-۲ SMS French

je connais 1000
je prefere100
je parle avec 10 mais
j’aime 1

۱۰۰۰ تا می دونم
۱۰۰تا رو ترجیح میدم
با ۱۰ نفر حرف می زنم
اما ۱ نفر دوست دارم
———————————————————————————————————————-

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

پیامک به زبان فرانسه ۱-۱ SMS French

Si tu me demandes
de choisir entre toi et ma vie,
je te répondrais ma vie
et tu partirais
sans même savoir que ma vie c’est toi
اگه از من بپرسی
که بین تو و زندگیم کدوم رو انتخاب میکنم،
من بهت جواب خواهم داد زندگیم رو
و تو خواهی رفت
بدون اینکه بدونی که زندگی من تویی
ادامه مطلب …0 می پسندی؟