پیامک زمستان ۱۲-SMS Winter 12

عشق یعنی آن نخستین حرفها
عشق یعنی در میان برفها
عشق یعنی یاد آن روز نخست
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

در فصل زمستون که لبو میچسبد
آغوش و فشار و گفتگو میچسبد پس شعله بخاری ها را کم کن
که فقط زیر پتو میچسبد !!!
شرکت ملی گاز ایران !!!
ادامه مطلب …

1 بی نهایت سپاسگزارم