نوشته‌ها

جزع (مهره یمانی) در خواب دیدن

تعبیر خواب جزع

به معنی مهره یمانی است و درخواب ، زنی بود مختلف حال و پراکندگی احوال و موالی زاده. اگر بیند جزع داشت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتیم بخواهد. اگر بیند جزع او ضایع شد، دلیل که زنش بمیرد، یا طلاق دهد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

جرز(پایه ی ساختمان) در خواب دیدن

تعبیر خواب جرز

جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است برای ایجاد و تشکیل، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم را دارد و این بستگی پیدا می کند به نیت خودتان و شغل و حرفه ای که دارید.
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم