نوشته‌ها

درخواب دیدن فوره (خمیر خشک)-In dreams, see Faure ( dry weight )

تعبیر خواب فوره (خمیر خشک)

محمدبن سیرین گوید: فوره خوردن، دلیل رنج و غم بود. اگر بیند فوره خورد، دلیل رنج و غم است. اگر بیند که فوره میخورد، دلیل که متفکر شود و نیز گویند: دیدن فوره در خواب ، دلیل بیماری است.
ادامه مطلب …

0 می پسندی؟

درخت گل در خواب دیدن-Dreaming Tree Flowers

تعبیر خواب درخت گل

دلیل کند بر مردی شادکام سخن روا.
دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند.
ادامه مطلب …

0 می پسندی؟