نوشته‌ها

قفل در خواب دیدن

تعبیر خواب قفل

در خواب های ما قفل نشان اعتماد است. اگر در خواب ببینید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحب آن را نمی شناسید به کسی اعتماد می کنید که برای شما شناخته شده و آشنا نیست.
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

قطران در خواب دیدن

تعبیر خواب قطران

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قطران داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر تن یا لباس خود را به قطران آلوده کرد، دلیل که لباس حرام پوشد و بعضی گویند به بلائی گرفتار گردد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟