نوشته‌ها

لیمو در خواب دیدن

تعبیر خواب لیمو

دیدن و خوردن، خریدن،گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم اما لیموی شیرین. چون رنگ زرد دارد از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟

لوید(نوعی وسیله) در خواب دیدن

تعبیر خواب لوید

محمدبن سیرین گوید: دیدن لوید درخواب ، دلیل است بر خدمتکار خانه. اگر بیند که اصل لوید از مس است، دلیل است که آن خدمتکار جهود بود. اگر لوید را در خواب بزرگ و پاکیزه بیند، دلیل است که خدمتکارش مصلح بود.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟