نوشته‌ها

نوشیدن – نوشیدنی در خواب دیدن

تعبیر خواب نوشیدن – نوشیدنی
نوشیدن
لوک اویتنهاو میگوید :
نوشیدن
نوشیدن آب : ثروت
در یک لیوان : برملا کردن یک راز
در یک ظرف دیگر : رهایییافتن
نوشیدنیهایدیگر : رضایت
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم