نوشته‌ها

نیمکت در خواب دیدن

نیمکت
گر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانه آن است که بدهکاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند . اگر خواب ببینید دیگران بر نیمکت نشسته اند ، نشانه‌ آن است که با دوستی که در اثر عدم تفاهم با او قهر کرده اید ، آشتی خواهید کرد .
ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!

نهنگ – وال در خواب دیدن

تعبیر خواب نهنگ – وال

دیدن نهنگ به خواب . دلیل بر مرد یدزد است. اگر بیند نهنگ او را سوی آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را بگزید، دلیل که از دشمن مضرت بیند
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم