نوشته‌ها

جوهر در خواب دیدن

تعبیر خواب جوهر
۱ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند .
۲ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت آن است که فریب کسی را خواهد خورد .
ادامه مطلب …0 می پسندی؟