نوشته‌ها

دایی( عمو ) در خواب دیدن

تعبیر خواب دایی – عمو
لوک اویتنهاو می گوید :
دایی ، عمو : سود زیاد
اگر بیند دبه روغن داشت یا کسی بدو داد، دلیل که با مردی امین او را صحبت افتد به دوستی و از او خیر یابد، به قدر بزرگی و کوچکی دبه.
ادامه مطلب …3 ازانتخابت متشکرم!

دایی ( عمو )در خواب دیدن

تعبیر خواب دایی – عمو
لوک اویتنهاو می گوید :
دایی ، عمو : سود زیاد
اگر بیند دبه روغن داشت یا کسی بدو داد، دلیل که با مردی امین او را صحبت افتد به دوستی و از او خیر یابد، به قدر بزرگی و کوچکی دبه.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟