نوشته‌ها

پیامک شادی وامید ۲-SMS joy and hope 2

کسی گه خوابه را می شه بیدار کرد ولی کسی که خودش را بخواب زده را نه

آنگاه که همه به دنبال چشمانی زیبا هستند تو به دنبال نگاهی زیبا باش .

سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر که بتوانی چراغی به آن نصب کنی.

اینکه ما جرات نمی کنیم برای این نیست که کارها سخت است-بلکه کارها سخت است برای اینکه ما جرات نمی کنیم!

زندگی مثل یک پیانوست ، همان چیزی را می شنوی که می نوازی!!!

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

پیامک شادی وامید ۱-SMS joy and hope 1

مردان بزرگ ، اندیشه های بزرگ
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است …

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما…

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم