نوشته‌ها

پینه دوز در خواب دیدن

تعبیر خواب پینه دوز
پینه دوز
پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود.
اول پینه دوز حشره ای است از قاب بالان که برعکس حشرات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه و گل تغذیه می کند و حشره ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر دشمن ضعیف را ندارد.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟