احادیث درباره ی راستگویی

قالَ اللّه ُ تَبارَکَ وَ تَعالى:
وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّه ُ الَّذینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبینَ.
 
 خداوند کسانى را که قبل از شما بودند مـورد امتـحـان و آزمـایش قـرار داد، تا معلوم شود [کدام در گفتار وکردارشان ]راستگو و [ کدام یـک ]دروغـگو هستـند.
 
 

برای بزرگ نمایی برروی تصویر کلیک نمایید.

دروغگویی

دروغگویی

دروغگویی

 

بخش اول:

راستگویى

جایگاه راستگو در قیامت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
 کسانى که در سخن گفتن راستگوتر و در اداى امانت مواظب تر و در عهد و پیمان با وفاتر و در اخــلاق نیـکوتر و با مردم صمیمى تر هستند، در قیامت به من از همه نزدیکترند.
 

زینـت سخـن

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: زینت سُخن، راستگویى است.
 

درى از درهاى بهشت

از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده است:
بر شما باد به راستگویى، زیرا راستگویى درى از درهاى بهشت است، و بپرهیزید از دروغگویى، که دروغگویى درى از درهاى دوزخ است.
 

بهـترین کـلام

 
 
از على علیه السلام نقل شده است:
بهترین کلام، سخن راست است.
 

سـرانجام راستـگویى

از على علیه السلام نقل شده است: سرانجام و عاقبت راستگویى، رهـایى و سـلامت است.
 

راسـت فتنه‏انگـیز

 
 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به على علیه السلام فرمود:
خداوند دروغى راکه موجب صلاح و آشتى باشد دوست دارد و راستى را که باعث [فتنه و] فساد گردد، دشمن دارد.
 

راستگویى و روسفیدى

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
اى على علیه السلام… راستگویى، [سبب] روسفیدى است و [نام چنین فردى با این صفت در ردیف] راستگویان نوشته مى شود. بدان که راستگویى [پسندیده] و مبارک و دروغگویى شوم و [ناپسند ]است.
 

راستـگویى و مردانگى

على علیه السلام فرمود:
مردانگى با راستگویى کامل مى شود.

راستگویى، زینتِ گفتار

على علیه السلام فرمود:
سخنان، با راستگویى زینت و آرایش مى یابند.
 

راستـگویى و رهـایى

على علیه السلام فرمود: راســتگو بر کرانه نجات و بزرگوارى است.

 وسیله نجات

على علیه السلام فرمود: نجــاتِ ( دنیا و آخرت ) در گِرو راستـگویى است.
 
 

راستگو دوسـتِ خدا

على علیه السلام فرمود: هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، راستى در گفتار را به او الهام مى کند.
 

بهـترین خصـلت

على علیه السلام فرمود: بهـترین خـصلتها، راستگویى و انجام کارهاى خوب و پسندیده است.
 

راستگویى شیوه ابرار

على علیه السلام فرمود: راسـتگویى و امانتـدارى پیشه کن که این دو، شیوه نیکان و ابرار است.
 

راستگویى، ستونِ ایمان

على علیه السلام فرمود: راستگویى زینت انسان و ستون ایمـان است.
 

بخش دوم:

دروغگویى

دروغ خـیانتى بـزرگ

 
 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
 خیانت بزرگى است که به برادرت سخنى بگویى کـه او سخـنان تـو را تصـدیق کـند، در حالى که تو به او دروغ گفته باشى!
 

گنـاه کبـیره

امام رضا علیه السلام فرمود:
و دورى از گناهان کبیره [لازم است] که آنها عبارتنداز: کشتن کسى که خـداوند خون او را حرام کرده، زنا، سرقت… دروغـگویى، تکبر و اسراف…
 

پـرهـیز از دروغـگویى

از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود:
 از دروغـگویى بپرهـیزیـد، زیرا دروغ (آدمى) را به گناه مى کشاند و گناه، (او را) به آتش رهنمون مى سازد.
 

کلـید ناپاکیـها

از امام حسن عسگرى علیه السلام نقل شده است که فرمود:
تمام ناپاکیها در خانه اى نهاده شده و کلـید آن دروغـگویى اسـت. (یعنى با دروغگویى، آدمى به گناهان و معاصى دیگر آلوده مى شود.)
 

دروغ و خـنده

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوذر غفارى فرمود:
اى اباذر! و اى به حال کسى که براى آنکه مردم را بخنداند دروغ بـگوید! و اى بر او! و اى بر او! و اى بر او!

بدترین نَـقل قـول

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
بـدترین نقـلها، نَقـلِ دروغ است.
 

فـرجام دروغـگویى

از على علیه السلام نقل شده است که فرمود:
سرانجـام دروغـگویى، سرزنش و پشیمانى است.
 

بدتـرین خصـلت

از على علیه السلام نقل شده است که فرمود: بـدترین اخـلاق، دروغگویى و دورویى است.
 

سبب دروغـگویى

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهفرمود: دروغگو، دروغ نمى گوید مگر به سبب حقارت و پستى که در درون اوست.
 

تأمـل در گفـتار

در فرازى از نامه حضرت على علیه السلامبه حارث همْدانى (یکى از اصحاب آن حضرت) آمده است:
 … و هر چه شنیدى به مردم مگو، که همین براى دروغ بودن، کافى است (زیرا بسا آنچه شنیده اى در واقع دروغ بوده است).
و آنچه مردم به تو بگویند رد مکن و دروغ مپندار که این هم دلیل برنادانى است (زیرا بسا آنچه را که به تو گفتند در واقع راست باشد. پس انکار آن نادانى به حق است).
 

شهادت دروغ

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه خود بالاى منبر فرمود:
 شهادت دروغ با شرک به خدا برابرى مى کند.
سپس گفتار خداوند را تلاوت فرمود: «از پلیدى، یعنى از بتها دورى کنید و از سخـن دروغ بپـرهـیزید » .
 

دروغ و نفاق

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: دروغــگویى درى از درهاى نفاق است.
نمایش منبع

دروغ و مـروّت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: کم نصیب ترین مردم از مردانگى، کسى است که دروغـگو باشد.
 

روسـیاهى دروغـگو

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به على علیه السلام فرمود:
اى عـلى از دروغ گفتن بپـرهـیز، زیرا دروغ گفتن رو سیاهى در پى دارد، سپس (آدمى را) نزد خدا دروغگو مى نویسند.
 

جـایـگاه دروغـگو

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
و کسى که به زیان مرد مسلمانى یا کسى که در پناه اسلام است یا فردى از آحاد جامعه، شهادت دروغ بدهد، در روزقیامت از زبانش آویزان مى شود.
و همراه منافقین در پایین ترین درجه دوزخ جاى دارد.
 

دروغ کوچـک

امام زین العابدین علیه السلام فرمود:
 از دروغ کوچک و بزرگ، جدّى و شوخى، بپرهیزید، زیـرا آن کس که در چـیز کوچـک دروغ گفت، به دروغ بزرگ نیز جـرأت پیـدا مى کـند.
 

آفتِ شخـصّیت

امام صادق علیه السلام فرمود:
عیسى بن مریم علیه السلام فرموده است: هـر که دروغـگوئیش بسـیار شـد، آبرو و شخصّیتش [نزد مردم ]از بین مى رود.
 

زبـان دروغـگو

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بزرگترین مایه گناهان، زبـانِ دروغـگو است.
 

صفت منافق

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
سه چیز است که در هر که باشد منافق است، اگر چه روزه دارد و نمازگزارد و حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم: کسى که وقتى سخن گوید دروغ گوید، و وقتى وعده دهد تخلف ورزد، و وقتى امانت به او دهند خیانت کند.
 

نتـیجه دروغـگویى

على علیه السلام فرمود: نتیجـه دروغـگویى، خوارى در دنیا و عذاب در آخرت است.
 

همنشینى بـا دروغگو

على علیه السلام فرمود:
 از همنشینى با دروغگو بپرهیز زیـرا او، دور را بـه تـو نزدیـک و نزدیک را به تو دور نشان مى دهد.
نمایش منبع

زیـنت منافـقان

على علیه السلام فرمود: منافقین با توّسل به دروغ [کارهاى ناپسند خود را] خوب و زیبا جلوه مى دهند.
 

دروغ و ایـمان

على علیه السلام فرمود: از دروغ گفـتن بپرهـیزید که آن از ایمان به دور است.
 

دروغـگو و هـلاکت

على علیه السلام فرمود: دروغگو بر لبه پرتگاه و خوارى است.

فـرامـوشى دروغـگو

امام صادق علیه السلام فرمود:
از جمله چیزهایى که خداوند به وسیله آن بر ضدّ دروغگویان یارى مى کند، فراموشى است.
(دروغـگو فراموشـکار اسـت).
 
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *