(ب)تعبیرخواب

بشکه در خواب دیدن

بشکه در خواب دیدن
بشکه در خواب دیدن

تعبیر خواب بشکه
۱ـ دیدن بشکه ای پر در خواب ، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت .

۲ـ اگر در خواب بشکه ای تهی ببینید ،

دلالت بر آن دارد که زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود .

ارسال پاسخ