دانستنی هاهواپیماها

بهترین هواپیماها!

بهترین هواپیماها!

بهترین هواپیماها!

آنتالیا ۲۰۱۲
عکس در فرودگاه آنتالیا در سال ۲۰۱۲ گرفته شده است.این مکان بزرگترین مقصد برای گردشگران روسی در خارج از کشور خود است.
آنتالیا 2012

Zürich 2012
اف سی زوریخ ۲۰۱۲
عکس در فرودگاه زوریخ در سال ۲۰۱۲ گرفته شده است.
اف سی زوریخ 2012

فورت Lauderlade ژانویه ۲۰۱۱
فورت Lauderlade ژانویه 2011

روح مایورکا آگوست

روح مایورکا آگوست

Airbus A320-211

Airbus A320-214

Boeing 737-31S

Boeing 737-8Q8

روح مایورکا آگوست

ارسال پاسخ