(ب)تعبیرخواب

بوقلمون درخواب

تعبیر خواب بوقلمون
۱ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفه خود منفعتیبسیار به دست خواهید آورد .

اگر خواب ببینید تعدادیبوقلمون برایفروختن به بازار میبرید ، علامت آن است که زندگیشما به سمت آسودگیو آرامش پیش خواهد رفت .

۳ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است که به تنگدستیدچار خواهید شد ، و با شرایطینامساعد و دشوار زندگیخواهید کرد .

۴ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است که سرگرمیو تفننیشادیآفرین به انتظار شماست .

۵ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامیناگاه به شهرت خواهید رسید .

۶ـ اگر خواب ببینید برایشکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازیمیکنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقیثروتیبه چنگ میآورید .

ارسال پاسخ