جملاتی در باب زندگی جاودانه :

ای همه هستی به آسمان چشم دوختم , نگران آن زمان که در صدای عاشقانه سوختم ….

به همان نگاه کن به آسمان آبی به رنگ غنای بی تو بودن 

به اسمان زیر نگای عمق سکوت