تعبیر خواب خستگی

محمدبن سیرین گوید:

 

اگر کسی بیند تن او را کسی بخست و از آن خون بیرون نیامد،

دلیل که خسته کننده او را سخن راست گوید و جوابش باز نتواند داد.

 

اگر بیند خون از تن او یا از جراحت او بیرون آمد، دلیل که خسته کننده او را سخن دروغ و محال بگوید و در وی طعنه زند.

 

اگر کسی بر تن خود خستگی بسیار بیند، دلیل که او را مال نقصان افتد، یا از گناه توبه کند….

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

دیدن خستگی به خواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: منفعت. سوم: سخن ناخوش است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *