تعبیر خواب خصومت

بدانکه خصومت کردن درخواب بر چند وجه است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد، دلیل که از والی آن دیار بدو خیر و منفعتی رسد. اگر به خلاف این بیند دلیل که از وی بدو رنج و زیان رسد….

اگر بیند پادشاه به خصومت رفت، دلیل که حاجتش روا شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد، دلیل که مردم از زبان وی رنجور و اندوهگین شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *