تعبیر خواب خضاب

حضرت دانیال گوید:

 

خضابِ ریش پوشش کارها است. اگر بیند سر و رویش را خضاب می کرد.

 

و خضابش رنگ نمی گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید.

 

اگر بیند خضابش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.

 

محمدبن سیرین گوید:

 

اگر بیند خضاب به چیزها می کرد، دلیل که مردم او را منکر شوند که او خود را به کارهای محال و ناپسندیده دهد.

 

اگر بیند خضابش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شد.

 

اگر بیند دست و پای خویش را به حنا خضاب می بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید.

 

اگر بیند هر دو دست و پای خویش را خضاب بست، دلیل که فرزندان …

یابرادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت بود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

 

اگر بیند کف دست خود خضاب می کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور گردد.

 

اگر بیند که هر دو دست خود به خضاب نگاه می کرد، دلیل که خداوندِ مکر و حیله بود در کسب و عمل خود.

 

اگر بیند دست او بهم شده است، دلیل که او را عزیزی بمیرد یا خود هلاک شود.

 

اگر بیند دست و پای را چون زنان خضاب کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد.

 

اگر این خواب را زنی بیند او را خرمی و شادی بود، زیرا که این خضاب کردن ایشان رسم بود.

 

اگر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.

 

اسماعیل بن اشعث گوید:

 

اگر مردی بین دست و پای خود خضاب کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند.

 

اگر بیند سرانگشتان را خضاب کرد، دلیل که تسبیح کند.

 

اگر بیند هر دو دست را به خضاب کردن نقش میکرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: 

 

خضاب کردن در خواب بر چهار وجه است.

 

اول: کار ناشایسته بی حاصل. دوم: آرایش حال دنیا. سوم: طلب جاه. چهارم: معروف شدن به دروغ گفتم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *