تعبیر خواب خود

محمدبن سیرین گوید: خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد. اگر بیند که خُودِ فولاد بر سر دارد، دلیل که جاه و قوت او زیاده شود بر قدر درستی و روشنی خود. اگر بیند که خود را از سر برداشت، دلیل که عز و جاه او کمتر شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی خود بر سر بیند، دلیل که او فرزند زیرک بود، زیرا که خود در تاویل چون تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند، دلیل بر فرزندی بود. جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که خود فولاد روشن بر سر داشت، دلیل که از مهتری قوت و حشمت دهد.

اگر بیند که کسی خود از سرشبرداشت، دلیل کهحالش ضعیف شود. اگر بیند که خود او بشکست یا ضایع شد، دلیل که قوت و عزت او زایل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خود در خواب بر پنج وجه است. اول: قوت. دوم: مال و بزرگی. سوم: فرزند. چهارم: بقا و نیکوئی. پنجم: چیزی که خود را از آن به مکر بازدارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *