تعبیر خواب خون آمدن

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد.

اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد.

 

اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است.

 

اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد.

و جامه و تن او الوده شد. مالی است که به حرام حاصل کند.   

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند.

 

اگر اندامی از اندامهای او ببرد، چنانکه آن اندام از وی جدا شد، دلیل است زننده زخم سفر کند.

اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد.

 

اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که درمال او نقصان آید.

یا از کسی سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است،

 

زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد.

 

اگر بیند که از قضیش خون بیرون آمد، دلیل است او را فرزندی از شکم مادر بیفتد.

 

اگر که از مقعدش خون بیرون آمد، چنانکه تنش آلوده شد، دلیل است که به قدر آن مالی حرام حاصل کند.

اگر بیند که ازبن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد.

 

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که درجائی درخون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود.

اگر بیند که در شهری یا کوچه ای خون همی رفت، دلیل کند بر خون آن موضع خون بسیار ریخته گردد

 

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که خون بسیار از بینی او بیرون آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده گردد.

اگر بیند که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد.

 

دلیل است که درویش گردد و مالش را نقصان افتد.

اگر بیند که قوت بر تن او آمد، دلیل بر یافتن مال حرام کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *